ELENA SIUPIUR

ELENA SIUPIUR

20 noiembrie 2018 Membri 0

Dr.Dr.h.c. ELENA  SIUPIUR   elena.siupiur@gmail.com ;   acad_sudest@yahoo.com

.*Cercetător ştiinţific I în Institutul de studii sud-est europene

* Profesor colaborator – Facultatea de istorie şi Facultatea de ştiinţe politice şi administrative, Universitatea  Bucureşti

* Scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România

 * 1974. Doctor în ştiinţe filologice, Sofia, Bulgaria;

 * 1999. Doctor honoris causa a Universității „Sf.Kliment Ohridtski” Sofia, Bulgaria

* 2000- Ordinul „Prof.Marin Drinov” cu panglică aurie, acordat de Academia Bulgară de Ştiinţe pentru merite ştiinţifice

 *  2006 :  Membru corespondent al Südosteuropa Gesellschaft, Germania

  . Adresa : Institut de studii sud-est europene,  Casa Academiei, Calea 13 septembrie no. 13,

                   Sector 5,  Ro 050711   București, tel. 0040 21 318 24 29

                   Email   acad_sudest@yahoo.com

   Privat : Bd.Lacul tei no.107, Bl.14, sc.C.,ap. 119, sector 2 , Ro 020376 București

                Tel. 004021 688 68 11

                Email:  elena.siupiur@gmail.com

  . * DOMENII DE CERCETARE ; Cercetări  de  istoria literaturii şi culturii, relaţii culturale  şi viaţa intelectuală, elite  intelectuale şi politice în Sud-Estul European secolele XIX-XX cu

 principalele teme  lucrate din 1965 până astăzi: *Relaţii literare româno-bulgare în perioada    1878-1918;  * Repertoriul traducerilor în limba română: Sec.XVII –1830;  *Viaţa    intelectuală  la  români şi  legăturile cu  Sud –Estul  european în sec. al XIX-lea; *Emigraţia   intelectuală bulgară în România în sec.al XIX-lea;  * Bibliografia analitică românească a  relaţiilor româno-bulgare; * Istoria învăţământului în limba bulgară din România; * Texte  politice fundamentale ale Sud-Estului european modern; *Universităţile germane şi formarea intelectualilor şi elitelor moderne în Sud-Estul european; *Elite. Clase politice în  Sud-Estul european. Sec. XIX – începutul secolului XX; *Emirația-condiție umană și politică în Sud-Estul european;  *Sud-Estul în fața Europei.Literatura politică  a emigrației în secolul al XIX-lea,; *Istoria ideilor și mentalităților în Sud-Estul european; *Viața Intelectuală și reformarea clasleor politice moderne  în Sud-Estul european.sec.Al XIX-lea;* Relațiile Rusiei cu România și țările Sud-Estului european: Emigrație și imigrație  în Rusia, România, Europa Centrală și de Sud-Est.

. PARTICIPĂRI LA COMISII DE DOCTORAT ȘI DE CONCURS pe POSTURI

   Din 1999 am fost membru  a cca 40 de comisii de susținere a doctoratului la facultatea de  istorie a Universității București, la Facultatea de științe politice și administrative a Universității București, la Facultatea de  limbi și literaturi străine ( filologie slavă) din Universitatea București la Facultatea de filologie  a Universității Lucian Blaga din Sibiu;

Din 1999 și până acum am fost membru a mai multor comisii de  numire de cercetători sau de avansare în grad științific  la Institutul de studii sud-est europene.

 

MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACȚIE   INTERNAȚIONALE

  *  Membru al Consiliului științific  internațional al  « Etudes balkaniques », al « Bulgarian Historicl Review », al « Istoriceski Pregled » – Sofia , rev.” Istoria”   a Universității Kliment Ohridțki din Sofia.  ,    « Balkansticen Forum »(Blagoevgrad).

. ACTIVITATE DIDACTICĂ

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie şi Facultatea de ştiinţe politice şi administrative, începând din 1993-94 şi până astăzi (2014), cursurile și seminariile:

  1. Elite intelectuale şi politice, clase politice în Sud-Estul Europei,sec. al XIX-lea.;

2. Istoria universităţii   europene   şi a elitelor europene,

  1. Izvoare ale istoriei moderne.

 

.  TEME ÎN LUCRU:

* Relațiile Rusiei cu România și țările Sud-Estului european: Emigrație și imigrație  în Rusia, România, Europa Centrală și de Sud-Est

*Viața Intelectuală și reformarea clasleor politice moderne  în Sud-Estul european.sec.al XIX-lea;.

 *Sud-Estul în fața Europei.Literatura politică  a emigrației în secolul al XIX-lea

 * colaborare la tema Mărturii românești peste hotare.Enciclopedie pentru  spațiul bulgar, rusesc și ucrainean

 Temele sunt prinse și în Proiecte comune de colaborare cu  Institut slavjanovedenii  a Academiei Ruse Moscova, cu Institutul de balcanistică și cu Institutul de istorie ale Academiei Bulgare, Sofia.

 

                                                                                            Dr.dr.h.c.Elena Siupiur

. PUBLICAŢII

I.CĂRŢI

* (cu Andrei Pippidi ), Redactia  si editarea volumului   LES RELATIONS DE LA RUSSIE AVEC LES ROUMAINS  ET AVEC LE SUD-EST DE L’EUROPE  DU XVIII-e AU XX-e SIÈCLE, Ed. Bibl.Municipală, București 2011, 216 p.

Emigrația: condiție umană și politică în Sud-Estul european,  Ed. Academiei,

    București, 2009,  200p.

*,(Editor-redactor),  Impact de l’imprimérie et rayonnement intellectuel des Pays Roumains, Editura Biblioteca Metropolitană, Bucureşti, 2009,

*. Intelectuali, Elite, Clase politice moderne in Sud-Est Europa.Sec. XIX, Ed. Dominor, Bucureşti, 2004,  260 p.

*. Bălgarskite ucilişta v Rumânia prez XIX-ti vek,(Școlile bulgare din  Romania în sec. al XIX-lea) Ed.Academiei Bulgare, Sofia, 1999 ,580 p.

* Basarabia prin vocile ei,( Documentar prin interviuri şi studiu), Ed. Anima, Bucureşti, 1992, 100 p.

* (co-autori C.Danielopolu,O.Cicanci, C.Vătăşescu ),Intelectuali din Balcani în România.Sec. XVII-XX, Ed. Academiei, Bucureşti, 1984

* Bălgarska emigrantska inteligentsia v Rumânia prez XIX-ti vek, ( Emigrația intelectuală bulgară în România in sec. al XIX-lea) Ed. Academiei Bulgare, Sofia, 1982, 275 p

 *  Relaţii literare româno-bulgare în perioada 1878-1918, Ed.Minerva, Bucureşti,1980  ,,179 p

* Ek otvăd Dunava /Ecou de peste Dunăre/, Documente din arhivele  româneşti despre  Răscoala din Aprilie 1876), Sofia, ed. Nauka I Izkustvo,  1976,   101 p.

  1. STUDII ŞI ARTICOLE

*  Statul medieval balcanic – model pentru statul modern în literatura  politică a sec. al XIX-lea.Cazul bulgar.  În  Moesica et Christiana, studii în volumul omagial Profesor  Alexandru Barnea,  Ed.  Istros, Brăila , 2016, p.571-580

* Conflictele secolului al XIX-lea în Balcani.Războaie,Insurecții,Proiecte naționale și Imperiale,   în „Studii de istorie„ 2015 sau 2016,  20 p.

*    Istoria ca argument pentru refacerea statalităților din sud-estul european, în    Istorie și Istorici la Universitatea București,  Ed.Universității, București, 2016, p. 123  128

* 100 godini ot rojdenieto na Zlatka Iuffu,   în Bulgarica, no.31 pe 2015 apărută în 2016.

*Profesorul și omul de știință Zlatka Iuffu, no.4 /2015  Romanoslavica

* Ivan D.Șișmanov i nacealoto na balkanistikata v jugoiztocina Evropa,  în Langues , litteratures et cultures balkaniques, Sofia, 2015, p. 311-318

* Misiunea culturală și educativă a Arhiepiscopului  catolic Raymund Netzhammer în România  Ortodoxă, în volumul   Raymund Netzammer în România.Pe urmele  spiritului locului, Ed. Academiei, 2015 ,   p.216-225.

* Rolul universităților europene  în formarea elitelor politice românești și sud-est europene în veacul al XIX-lea, în (coord.  Irina Năstase Matei, Laurențiu Vlad), Universitate și Politică.Evoluții instituționale românești  și trasee europene de formare intectuală.Sec. XIX, Ed. Universității București,  București, 2014, p.37-52

*The  Rol of the European Universities  in Shaping the Romanian  and South- East European Political Elites in  the  19 th.Century,  in  „Analele  Universității București, Științe Politice”,  an XVI – 2014, p.113- 128.

Misiunea  culturală și educativă a arhiepiscopului catolic Raymund Netzhammer în România  ortodoxă, in  (coord. Violeta Barbu și Nikolai Netzhammer), Raymund Netzhammer în România, pe urmele spiritului locului, Ed. Academiei, București, 2014, p.216 – 225

*  Die Emigration – ein menschlicher und politischer Seinszustand  in Südosteuropa im 15. – 19. Jahrhundert,   în volumul  (Hrsg Vera Sparschuh und Anton Sterbling),Abwanderungen aus ländlichen Gebieten. Ursachen, Motive, Erscheinungsformen und Folgeprobleme , Meine Verlag, Neubrandenburg, 2013, p.27-42

Politiceskata literatura  na bălgarskata emigrațija v Rumânija prez XIX-ti vek,  , revista   „ISTORIA” ( Sofia)  tom. 21, no.5, pe 2013, p. 375-383 .

*  L´ Idée d´ État dans les Balkans au XIX e siècle.Le cas Bulgare,   in  ” Bulgarian Historical Review”,  an XIV, no.2-3  , pe 2012, no. 3-4, p.11-26

* Gubernia Basarabia în “primul recensământ general al Imperiului Rus 1897”.     Câteva observații despre etnii, imigranți, meșteșuguri, profesii și activități în  Acad. Romana,  Univ.din Craiova,  Destin Istoric. In honorem  Dinu  C.Giurescu, Ed. Cetatea de  Scaun,  Craiova, 2012, p. 313- 325

* Deportările din Basarabia și Bucovina din perioada   iulie 1940-iunie 1941,  În volumul :  Centrul internațional de studii asupra Comunismului, Ed.Romulus Rusan,    Școala Memoriei 2011, FAC, București, 2012, p.183-203

* ( cu Daniel Cain,)  L’émigration et les communautés ethno-confessionelles en Roumanie au XIXe siècle.Quelques considérations,  în Etudest Balkaniques,  No.1,  – pe 2011, p. 149-160 

* Les  Russes blancs. Emigration politique, intellectuelle, artistique,  în RESEE, tome XLIX,  2011, p.335-338

* L’émigration  dans le Sud-Est  européen în volumul   LES RELATIONS DE LA RUSSIE AVEC LES ROUMAINS  ET AVEC LE SUD-EST DE L’EUROPE  DU XVIII-e AU XX-e SIÈCLE, Bucuresti, 2011, pp 31-66.

* Emigratzija:  sotzijalnâie i politiceskije uslovija jizni v Jugo-Vostocinoii Evrope.XV-XIX vv. Nekatorâie razmișlenija ,  în Migratzija i emigratzija  v stranah Tzentralnoi i Jugo-Vostocinoii Evropâ v XVIII-XX,vek, Moskva, 2011,  p.64-93

 * Elena Siupiur, Karmen Sylva –Königin Elisabeth von Rumänien  im bulgarischen literarischen und öffentlichen Diskurs 1895-1916,   in volumul    ( Hersgg Edda Binder, Romanița Constantinescu,), Gedächtnis der Literatur.Rumänien im  Blickfield,  Pop Verlag, Ludwigsburg, 2010 (aparut in 2011),   p.490-504

*Intellectuels, élites, classes politiques  modernes dans le Sud-Est européen, în RESEE, XLVIII, no. 1-4 pe 2010, p. 365-372

 * Charles Ier.Un modéle politique pour les monarques du Sud-Est européeen,  în  WG.Studia Transylvanica: Hohenzollern in Rumänien.1866-1947, Böhlau Verlag, Köln, 2010, p. 123-143

 *La missione culturale e educativa dell’ Arcivescovo cattolico Raymund Netzhammer  nella   Romania Ortodossa ‚în RESEE, pe 2009, tome, XLVII, no. 1-4, p.179-190

*Bessarabie. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer..(discussions), RESEE, . pe  2009, tome  XLVII, no.1- 4, p.327-330

 * Livre imprimé pour les bulgares au XIXe siècle, în   Impact de l’imprimerie et  rayonnement intellectuel des Pays Roumains, Editura Biblioteca Municipală Bucureşti,  2009,  p. 83-93

* Emigratzia v Jugoiztocina Evropa prez vekovete, în “Bălgarski Folklor”, no. 2, 2008.

*.Les fonctions et la mission politique des intellectuels  en Europe du Sud-Est au XIXe   siècle, in  Traditionnel, Identité, Modernité  dans les cultures du Sud-Est européen; la  littérture, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle, (Ed. Roumeana Stantcheva et Alain Vuillemin),  Ėditions de l’Institut d’Ėtudes balkaniques ,Aartois Presses Université, Sofia-Arras, 2007, p.163-178

*.L’émigration: condition humaine et politique dans le Sud-Est européen aux XV-XIXe siècles. Quelques remarques, RESEE, tome XLV, no.1-4, 2007, p.279-306

*. Misiunea politică  şi funcţiile intelectualilor în Europa de Sud-Est în secolul  al XIX-lea , în  Naţiunea română.Idealuri şi realităţi istorice.Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 406-418

* Les etudes sud-est européennes en Roumanie,  „RESEE”, XLIV, 2006,  p.25-33

* Intellektuelle aus Rumänien und des südosteuropäischen Ländern an den deutschen Universitäten im 19.Jahrhundert. IV A Teil: Ludwig-Maximilian Universität zu München, in         IV TEIL, “RESEE”, tome XLIII, 2005, p. 305-344

* Intellektuelle aus Rumänien und des südosteuropäischen Ländern an den deutschen Universitäten im 19.Jahrhundert. IV A Teil: Ludwig-Maximilian Universität zu München, in  “RESEE”, tome  XLII, 2004,  p. 133-157;

 * Changements dans la structure ethnodémographique de la Bessarabie au XIX-e siècle (1794-1894), în  Between East and West. Studies in Antropology and Social History, Ed. Institutul Cultural Roman, Bucureşti, 2005, p.493-521

* Die deutschen Universitäten und die Bildung der Eliten Südosteuropas,  în “Sudostdeutsche Viertjahers-Blatter”,  48 Jahrgang, München, 2004

* .Du statut de l’émigrant politique en Roumanie à celui d’agent diplomatique de la Bulgarie à Bucarest, în Studia Balcanica 24 : Izsledvanija v cest na Prof. Veselin Traikov, Sofia, 2003, p.206-211

*   Le Sud-Est devant l’Europe” sau ideea de Europă ca for politic suprem de decizie în politografia secolului al XIX-lea la popoarele Sud-Estului european  în  Identitate naţională şi spirit european.Acad. Dan Berindei la 80 de ani, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 357-373

* Intellektuelle aus Rumänien und den  südosteuropäischen Ländern an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert: III Teil –Ruprechts-Karl Universität zu Heidelberg, înRESEE”, XXXIX, no. 1-2, pe 2001, p. 143-196

* Die Intelligenz und politische Macht.Rumänien im 19.Jahrhundert,  in Cornelia Papacostea Danielopolu.Im Memoriam, Bucuresti, 1999,  p. 91-110

* Étudiants de l’espace roumain et sud-est européen dans les universités allemandes au XIX-e siècle, în “RRH”, 1998,  no. 1-2,  p. 299-314

* De la mănăstire la universitate, în “Sud-Estul  în context european”, , Buletin IX, B, 1998, p. 75-84

* Die deutschen Universitäten und die Intellektuelllenbildung in Südosteuropa im 19. Jahrhundert, în  Balkanite. în  Nie sred drughite i te sred nas, Sofia, 1998,

* Die deutschen Universitäten  und die Bildung der Intelligenz in Rumänien und  den Ländern Südosteruopa im 19. Jahrhundert,  în  “New Europe College Yearbook”,  1994-1995,  Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 221- 246

*  (co-autor),  BALCANIABibliographie cronologiques, în “RESEE”, 1997, no.3-4,232-258

Mytologies politiques et nationales balkaniques,  în “RESEE”, 1997, no.3-4, p. 227-230

* Universitatea germană şi formarea elitelor intelectuale şi politice moderne în Sud-Estul european,  în “Dilema”, 1996,   no.206

* Pătrunderea instituţiilor moderne româneşti în sudul Basarabiei după Războiul Crimeii (1856-1878), în “Destin românesc”, 1996, no.4, p. 35-44

Les intellectuels roumains du XIX- e siècle et la reorganisation  de la classe politique et du systeme institutionnel, în  “Revue  Roumaine d’Histoire “ (RRH),  1995, no. 1-2, p. 75-95

* Die Intellektuellen aus Rumänien…, II Teil – Universität Göttingen, în “RESEE”, no.3-4, 1995, p. 251-264

* Die Intellektuellen aus Rumänien und den südosteuropäischen Ländern in den deutschen Universitäten(19. Jahrh.):  I Teil –Universität Bonn,  în  “RESEE”, no.1-2, 1995, p. 83-89

* Sotiologhiceski opit otnosno evolutsijata na formite i izrazite v rumanskata moderna literatura,  in “Balcania”, Sofia, 1994

Basarabia –Republica Moldova , ipostaze ale mutilării, “Destin românesc”, 1994, no. 2

* Von Bessarabien zur Republik Moldau – die historische Würzeln eines Konflikt, in  “Südosteuropa”, H. 3-4, Jahrgang 1993, S. 153-162

* Sozielle und intellektuelle Struktur der Bulgarischen Komitees aus Rumänien im 19. Jahrhundert, in “Schriftenreiche des Österreichischen Ost-und Südosteuropa-Institut”, Wien, 1993, Band 20, S.  68-77

Formirane na inteligentsijata v Jugoistocna Evropa prez XIX-ti vek. Rumanskijat model, în Inteligentzija v kulturen kadar, Sofia, 1992, p.61-75.

* Forces sociales et états modernes: le rôle des intellectuels, „RESEE”, XXVII, 1989, no.1-2, p.95-101.

* Un document inedit privind numirea ca revizor şcolar a lui Mihai Eminescu, în „Transilvania”, 1988, no.1.

* Formarea intelectualilor în Sud-Estul european în sec. al XIX-lea. Modelul românesc, în Românii în istoria universală, II (1), Iaşi, 1987, p.427-455.

Intelectualii români din Ardeal, în „Transilvania”, 1987, no.7.

* The Training of Intellectuels in South-East Europe during the 19-th Century, în „Analele Institutului de istorie A.D.Xenopol”, XXIII, 1986, p.469-490.

*. Viaţa intelectuală la români în secolul al XIX-lea, în Cartea interferenţelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p.230-235.

* Bălgarski pisateli emigranti v Rumanija prez XIX-ti vek, „Literaturna Istorija”, 1985, no.13, p.26-42.

Scriitorii români şi societăţile literare în secolul al XIX-lea, „Transilvania”, 1983, no.6.

Bulgarien Writers in Emigration in XIX-th Century. The Romanian Center, „Cahiers roumains d’études littéraires”, 1983, no.3, p.41-51.

  1. Evoluţia genurilor şi speciilor în literaturile moderne română şi bulgară, în „Ştiinţele sociale şi politice din România”, 1983, no.2, p.30-35.

Bălgarskata emigrantska inteligentzija v Rumanija prez XIX-ti vek do Osvobojdenieto, in „Literaturna Misal”, 1981, no.1, p.39-48.

* . L’écrivain roumain au XIX-e siècle: typologie sociale et intellectuelle, „Cahiers roumains d’études littéraires”, 1980, no.2, p.35-54.

*. Tipologhiceski certi na rumano-balgarskite vzaimootnosenija prez XIX-ti vek, în Rumano-balgarskite literaturni vzaimootnosenija prez XIX-ti vek, Ed.Academiei Bulgare, Sofia, 1980, p.23-33.

* (cu Zl.Iuffu), Knighi i statii za rumano-balgarskite vzaimootnosenija prez XIX-ti vek na rumânski ezik, în Rumâno-balgarski…, op.cit. Sofia, 1980, p.285-291.

 * Valenţe şi limite ale monografiei literare, „Revista de istorie şi teorie literară”, tom 29, 1980, p.269-277.

 *. Monografia critică a operei literare şi universul semantic al literaturii române moderne, „Transilvania”, 1980, no.12.

La formation des intellectuels d’émigration bulgare en Roumanie au XIX-eme siècle, „RESEE”, XVI, 1978, no.4, p.785-791.

* Quelques documents militaires autrischiens relatifs à la fondation de la typographie grecque de Jassy (1812), „RESEE”, XV, 1977, no.3, p.509-515.

Ivan D.Schischmanoff i kulturnite vrazki s Rumanija, în „Literaturna Misal”, 1973, no.3, p.476-489.

* Les relations littéraires roumano-bulgares pendant la période 1878-1918, I.”RESEE”, VIII, 1970, no.3, p.495-515; II. „RESEE”, X, 1972, no.4, p.693-710.

  1. Un articol inedit Ilarie Chendi, „Revista de istorie şi teorie literară”, tom.19, 1970, no.4, p.627-635.

Est-il y Kiriak Tzankov l’auteur du réportages de „Telegraful”?, „RESEE”, VII, 1969, no.4, p.681-695.

*  „La chanson du frère mort dans la poésie des peuples balkaniques” et la correspondance de I.D.Schischmanoff, B.P.Haşdeu et I.Bianu, în „Revue des études sud-est européennes” (RESEE), VI, 1968, no.2, p.347-364.

 

*. LITERATURĂ şi PUBLICISTICĂ

 

 * Eu, Maria ,ultima, roman, București, Ed. Anima ,2016

* Eu, Maria, ultima, fragment de roman în „Echinox”, XXIX, no.4-5-6, pe 1997,

*  Siberia dus-întors, 73 de ruble, (roman), Ed.Anima, Bucureşti, 1991. Ed. 2, București, 2010

* Basarabenii, în „22”, 28 iunie, 1990.

*  Copilăria  mea pe-un ambalaj de ciocolată, (povestiri), Ed. Albatros, Bucureşti, 1984. Ed. 2, Ed.Anima, București, 2014

* Ediție. : Ion Druţă, Clopotniţa, Ed.Cartea Românească, Bucureşti, 1988

*  Cazul „Fundaţia Prejbeanu”, (roman poliţist), Ed. Junimea, Iaşi, 1982.

*  Enigma din trenul de noapte, (roman poliţist), Ed. Militară, Bucureşti, 1977.

*  Cei trei A, (roman poliţist), Ed.Militară, Bucureşti, 1975.

 *Din 1961 începând – Eseuri, povestiri, traduceri, articole, interviuri, în publicaţii periodice şi radio: în „Secolul 20”, „Transilvania”, „Vatra”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „22”, „Dilema”  şi la Radio România, Radio „Europa Liberă”, Radio „Vocea Americii”.

*  Cooperări științifice naționale și internaționale. 

 

   *. Gubernia Basarabia în « primul recensământ general al Imperiului Rus.1897 »,  5  februarie 2009  La Colegiul Noua Europă », Bucureşti, Sesiunea omagială Paul H.Stahl

*.Societăți secrete,societăți politice ale emigrației bulgare în România în secolul XIX,   pe 29 mai 2009 la Facultatea de limbi slave,Sesiunile lunare ale Facultății, București.

 *Activitatea politică a comunităților etnominoritare din România în secolul al XIX-lea. la Sesiunea  Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București 29-3    octombrie 2009. organizată de  Guvernul României, Departamentul pentru  Relații Interetnice și Institutul de istorie Nicolae Iorga.

*Elita politică bulgară la Bucureşti în secolul al XIX-lea (Bălgarskija politiceski  elit v   Bukureşti prez XIX-ti vek)  la Masa Rotundă    175 de ani de la naşterea lui Liuben  Karavelkov; 140 de ani de la înfiinţarea CCRB la Bucureşti    organizat l pe 12 mai 2009 la  Bucureşti de Fundaţia  Vasil Levski (Bulgaria) şi Ambasada  Republicii Bulgaria la Bucureşti

  *Emigrația bulgară în România în secoul al XIX-lea. , Sesiune organizată  de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Externe Bulgar la București pe tema  130 de ani de     relații diplomatice  româno-bugare,  4 septembrie 2009                                                     

* La missione culturale e educativa dell’ Arcivescovo cattolico Raymund Netzhammer   nella Romania Ortodossa,  la  Simposione internazionale „ Raymund Netzhammer .Arcivescovo latino di Bucarest (1905-1924)”,  Roma, 18 maggio 2007,organizat de Pontificio Istituto Orientale   si  Deutsch-rumänische Gesellschaft „Erzbischof Raymund Netzhammer”

     * (împreună cu Aurelia Herda),   Corespondenţa lui I.D.Schischmanoff cu Zamfir Arbore, la  Forumul I.D.Schischmanoff,  Institut de literatura al Academiei Bulgare, Sofia, 24 octombrie. 2007

* „Vorbild Rumänien“? Die rumänische Dynastie als politisch-monarchisches Paradigma für  Südosteuropa,  la Colocviul  Monarchische Herrscahftsordnung im europäischen Kontext.

*Die Dynastie von Hohenzollern-Sigmaringen in Rumänien 1866-1947 und die deutsch- rumänischen Beziehungen, Universität Heidelberg, 2-4 noiembrie 2006

 *  Die deutschen Universitäten und die Bildung der intelektuelle-und politischen Eliten in  Rumänien und in den Ländern Südosteuropas im  19.Jahrhundert, la    Rumäniesches  Kulturinstitut Titu Maiorescu,   Berlin, 7 noiembrie 2006

 *   Sesiunea științifică și Adunarea generală  a Südosteuropa Gesellschaft, Erfurt, 22-25  martie 2006

* Les etudes sud-est européennes en Roumanie, VII ICCEES WORLD CONGRESS in BERLIN : Europe –Our Common Home ? , Berlin, July 25-30, 2005

* Proiecte interacademice

 * Migrations and Identity : historical, cultural and linguistic diensions of labour mobility on the Balkan, Proiect  comun ISSEE și  Institutul și muzeul de etnografie al Academiei Bulgare, Sofia. Responsabil român de proiect dr.Stelu Șerban, pe anii 2009-2011.

* Le Sud-Est devant  l’ Europe.Littérature politique, idées et mouvements intellectuels au XIX ème  et au XXème siècles,  Proiect comun ISSEE și Institutul de istorie  al Academiei Bulgare, .Responsabil proiect de partea română Elena Siupiur,  pe anii 2008-2010

* Relațiile Rusiei cu România și cu țările Sud-Estului european.sec. XVIII-XX,(Emigrație și imigrație în Rusia,Europa centrală și de Sud-Est.Sec.XIX-XX),  Proiect comun ISSEE și Institut Slavjanovedenii al Academiei Ruse.Responsabil român de proiect Elena Siupiur, 2008-2010

* Mobilité de frontières et d’images : politiques et pratiques culturelles en Europe du Sud-Est, Proiect comun ISSEE și Institutul de folclor al Academiei Bulgare, Responsabil deproiect partea română Prof.Paul H.Stahl,    2008-2010

* La vie intellectuelle et la réformation de la classes politiques modernes dans le sud-Est europeen.XIX-XX siècles. Proiect comun ISSEE cu Institut de balcanistică al Academiei Bulgare.Responsabil român de proiect Elena Siupiur. 2006-2009

* Elites.La classe politique en Europe du Sud-Est.XIX-XX siècles.Proiect comun ISSEE și Institutulde balcanistică al Academiei Bulgare, Responsabil proiect român , Elena siupiur , 1998 -2000.

 

13.Conferințe și congrese organizate de ISSEE la nivel național și internațional

 

* Carte și tipar pentru bulgari  la sesiunea   Carte şi tipar pentru Sud-Estul european şi orientul apropiat, organizt de ISSEE  la Academia Română, Sesiunea  500 de ani de tipar românesc,  10 noiembrie 2008

L’émigration dans le Sud-Est europeen  pendant les siècles ,   la Colocviul româno-bulgar , Sofia,  15 oct.2007 pe tema:   Identitatăţi sud-est   europen ; mişcarea graniţelor ş a modelelor culturale, colocviu organizat  de   ISSEE şi  Institutul de   folclor al Academiei Bulgare

*   Comisia mixtă româno-bulgară de istorie, Bucureşti, organizat de ISSEE și Institut de balcanistică din Sofia, 2007, 2009, 2011, 2014

* Emigrarea şi formarea comunităţilor minoritare etno-confesionale în România în sec al             XIX-lea. Câteva consideraţii., la Colocviul româno-rus Relaţiile Rusiei cu România şi ţările         din Sud-Estul Europei (Sec. XVIII-XX), organizat de ISSEE și Institut slavjanovedenii  al Academiei  Ruse,  Bucureşti, 3 octombrie 2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *