Ion Dur

Ion Dur

17 februarie 2018 Membri 0

Sibiu, str. Constituţiei 23, sc. B, ap. 28, România

Data naşterii: 26.05.1950

iondur@yahoo.com

 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu (din 1998)
 • Conducător ştiinţific de doctorat (specializarea Filosofie) la Facultatea de Litere din Baia Mare

Debut publicistic: Radiodifuziunea Română, 1973

Debut în critică: Revistele: Transilvania 4/1981 şi Ramuri 4/1981

Debut editorial: Exerciţii de recunoaştere (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1992

Eseist şi critic:

 • A publicat eseuri, cronici, studii şi articole despre filosofie, literatură, estetică, critica literară, critica media în mai multe publicaţii culturale româneşti (Revista de filosofie, Transilvania, Ramuri, Steaua, Viaţa Românească, Saeculum, Discobolul, Euphorion, Euresis, Revue romaine de science sociale ş. a.);

 • Colaborare la Radiodifuziunea Română, la televiziunea publică şi privată;

 • Participant şi organizator la / de simpozioane naţionale şi internaţionale.   

Cărţi publicate

 • Exerciţii de recunoaştere, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1992

 • Noica – între dandysm şi mitul şcolii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1994

 • De la Eminescu la Cioran, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1996

 • Noica – portretul gazetarului la tinereţe, Sibiu, Ed. Saeculum, 1999

 • Hîrtia de turnesol. Cioran inedit. Teme pentru acasă, Sibiu, Ed. Saeculum, 2000

 • Cariatide, Sibiu, Ed. Psihomedia, 2007

 • Noica. Vămile gazetăriei, Cuvînt înainte de Gh. Vlăduţescu, Iaşi, Ed. Institutul European, 2009

 • Maculatorul cu spirală, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2010

 • Ciorne şi zile, Sibiu, Ed. ULBS, 2012

 • Cel de-al treilea sens, Ed. Institutul European, Iaşi, 2014

 • Cioran. Conform cu originalul, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2016

 • Critica judecăţii de gust. Filosofie, literatură, comunicare, Ed. Eikon, Bucureşti, 2017

Traduceri

 • Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, 2006, 2014; în colaborare cu Mircea Ivănescu

 • Hannah Arendt, Crizele republicii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999; în colaborare cu D.-I. Cenuşer

Premii ale Uniunii Scriitorilor din România (filiala Sibiu):

 • Premiul pentru eseu (1999, pentru Noica – Portretul gazetarului la tinereţe)

 • Premiul pentru publicistică (2000, pentru Hîrtia de turnesol. Cioran inedit. Teme pentru acasă)

 • Premiul Cartea anului 2007, critică şi eseu (2007, pentru Cariatide)

 • Premiul Octavian Goga pentru publicistică (2010, pentru Maculatorul cu spirală)

 • Premiul Opera Omnia (2012) pentru întreaga activitate de eseist şi critic

 • Premiul Octavian Goga pentru publicistică (2014, pentru Cel de-al treilea sens)

 • Premiul Cartea anului 2016 pentru eseu (2016, pentru Cioran. Conform cu originalul)

 • Premiul Revistei Euphorion pentru întreaga operă şi activitate literară,2016

 • Premiul pentru filosofie Mircea Florian al Academiei Române (pentru Cel de-al treilea sens, 2014), 2016

Prezentarea publică a nenumărate cărţi; vernisajul unor expoziţii de artă.

Conceperea şi editarea unor reviste

 • Continent : 1990-1992

 • Sibiul universitar: 1993-1994

 • Saeculum (director fondator: Lucian Blaga): redactor-şef (1995-2015); în prezent: director de onoare

Link-uri:

 • Referinţe critice:

  • În volume: C. Cubleşan, M. Eminescu în conştiinţa critică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, pp. 30-32; Gheorghe Grigurcu, Breviar Cioran, Ed. Limes, Cluj, 2007, pp. 117-128; Alexandra Laignel-Lavastine, Filosofie şi naţionalism. Paradoxul Noica, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 20; Solomon Marcus, Invenţie şi descoperire, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1989, pp. 216-217; Adrian Niţă, Polemice, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2011, pp. 88-91; Constantin M. Popa, Braţul de la Lepanto, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp.154-156; Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mîine, vol. I, Timişoara, Waldpress, 2014, pp. 506-514; Adrian Niţă, „Filosoful şi cetatea”, Filosofie şi literatură. Eseuri şi cronici de tranziţie, Bucureşti, Ed. Tracus Arte, 2014, pp. 163-165; Gabriel Hasmaţuchi, „«Cariatide» sau împotriva veleitarismului cultural, Eseuri şi (pre)texte critice, Sibiu, Editura ULBS, 2015, pp. 86-89;

  • În publicaţii: Dan-Silviu Boerescu, „Cum să re(-)cunoaştem lucruri cu cuvinte”, Luceafărul, 1993, nr. 8; Constantin Sălăvăstru, „Exerciţii de recunoaştere – Identitate şi valoare în cultura românească de azi”, Revista de filosofie, 1994, nr. 3; Constantin Cubleşan, „Exerciţii de recunoaştere”, Steaua, 1994, nr. 1-2; Adrian Niţă, „Noica – între dandysm şi mitul şcolii”, Revista de filosofie, 1994, nr. 5; Ion Militaru, „O carte a disjuncţiei”, Ramuri, 1994, nr. 6-7-8; Ilie Guţan, „Lectură şi interpretare”, Tribuna (Sibiu), 1994, nr. 1161; Dan C. Mihăilescu, „Noica – între dandysm şi mitul şcolii”, Litere, Arte, Idei, 1994, nr. 27; Titu Popescu, „O structură de rezistenţă: «literatura de mijloc»”, Observator–München, 1994, nr. 2-3; Dan-Silviu Boerescu, „«Dandysm» şi­­/sau «Mitul şcolii»”, Luceafărul, 1994, nr. 13; Vasile Avram, „Drum deschis spre o exegeză Noica”, Opinia publică (Sibiu), 1994, nr. 175; Adriana Cean, „Schiţă de portret”, Tribuna (Cluj), 1995, nr. 20; Ilie Guţan, „Lectura ca «act de semnificare»”, Saeculum (Sibiu), 1996, nr. 1-4; Ioan Mariş, „Românesc şi universal”, Saeculum (Sibiu), 1996, nr. 1-4; Mircea Braga, „De la Eminescu la Cioran”, Tribuna (Sibiu), 7 martie 1997; Ioan Mariş, „De la Eminescu la Cioran”, Tribuna (Sibiu), 20 iunie 1997; Daniel Deleanu, „De la Eminescu la Cioran”, Rostirea Românească (Sibiu), 1997, nr. 3-4; Ion Militaru, „Problema specificului românesc”, Ramuri, 1998, nr. 2; Daniel Deleanu, „Noica – Portretul gazetarului la tinereţe”, Rostirea Românească (Sibiu), 1999, nr. 7-8-9; Nicolae Prelipceanu, „O carte despre Constantin Noica”, România Liberă, 1999, nr. 2872; Adrian Niţă, „Gazetarul Noica”, Contemporanul. Ideea europeană, 2000, nr. 25; Daniel Ştefan Pocovnicu, „Cîntecul de lebădă al filosofului”, Ateneu, 2001, nr. 9; A. Grădinaru, „Emil Cioran, la 18 ani”, Adevărul, 2001, nr. 3325; Mihaela-Genţiana Stănişor, „Eseu de alchimie comparată”, Transilvania, 2001, nr. 4; Marin Diaconu, „Pe calea către şcoala filosofică a lui Nae Ionescu”, Viaţa Românească, 2001, nr. 3-4; Gheorghe Grigurcu, „Despre Nae Ionescu şi Cioran”, România literară, 2004, nr. 38, 39, 40; Gabriel Popescu, „Emil Cioran şi Nae Ionescu – într-o lectură derridian-logocentrică”, Saeculum, Sibiu, 2/2005; Ştefan Dobre, Sibiu Standard, 21 Mai 2008; Adina Aleonte, Rondul, 21 Mai 2008; Oana Timar, Tribuna, 21 Mai 2008; Sorin Lavric, „În contra presei de estradă”, România literară, 2008, nr. 23; Minodora Sălcudean, „Lectura ca re-facere a sensului”, Saeculum (Sibiu), 2007, nr. 1-2; Andrei Terian, Euphorion, 7-8, iulie-august 2008; Andrei Terian, „În contra culturii de estradă”, Ziarul de Duminică, 14 octombrie 2008; George Lateş, Acta Universitatis Danubius, 1-2008; Răzvan Enache, „La critique – entre fleuret et marteau”, Alkemie (Sibiu), 2008, numéro 2; Adrian Niţă, „Cariatidele lui Ion Dur”, Timpul (Iaşi), 2008, nr. 12; Titu Popescu, Jurnalul Literar (München), serie nouă, an XX, nr. 1-6, ianuarie-martie 2009; Petre Anghel, „Noica, acelaşi şi diferit”, Saeculum (Sibiu), 2009, nr. 1-2; C. M. Popa, Mozaicul, 2009; Vianu Mureşan, „Intenţie şi metodă în cercetarea lui Noica”, Tribuna (Cluj), 2010, nr. 198; Minodora Sălcudean, „Maculatorul cu spirală”, Update (Sibiu), 2011, nr. 11; Silviu Guga, „Maculatorul cu spirală”, Vatra Veche (Târgu-Mureş), 2012, nr. 1; Mihai Barbu, „Ciorne şi zile”, Tribuna (Sibiu), 15 martie 2013; Adrian Dinu Rachieru, „Constantin Noica – o victimă «inocentă»?”, Tribuna (Cluj), nr. 265, 16-30 septembrie 2013; Răzvan Enache, „Thérapies critiques non-conventionnelles. L’orthosophie”, Alkemie (Sibiu), numéro 11, Juin 2013; Răzvan Enache, „Terapii critice nonconvenţionale. Ortosofia”, Saeculum, Sibiu, nr. 1-2 ­/ ­­­2013; Constantin M. Popa, „Templierii”, Mozaicul, 1-2014; Adrian Niţă, „Filosoful şi cetatea (lui)”, Timpul (Iaşi),nr. 182, mai 2014; Teodor Vidam, „Der dritten Sinn”, Saeculum, nr. 1-2, 2015; Ioan Radu Văcărescu, „Sensul critic”, Euphorion, 2/2015; Gabriel Hasmaţuchi, „Ion Dur şi hermeneutica filosofică a culturii”, Saeculum, nr. 1, 2016; Viorella Manolache, Cel de-al treilea sens (The Third Meaning), Romanian Review of Political Sciences and International Relations, nr. 2, 2016, pp. 212-214; Gabriel Hasmațuchi, „Ion Dur şi hermeneutica filosofică a culturii – perspective critice”, Saeculum, Sibiu, nr. 1, 2016, pp. 92-98; Ana Maria Mătuşoiu, „Întreaga activitate literară a scriitorului Ion Dur, răsplătită cu premiul revistei Euphorion”, Tribuna, 17 nov. 2016; Ana Maria Mătuşoiu, „Eseistul Ion Dur, premiat de Academia Română”, Tribuna, 17 dec. 2016; Ovidiu-Marius Bocşa, „The play of signifying. Ion Dur beyond the crisis of criticism”, Saeculum, Sibiu, 1, 2017, pp. 79-88; Constantin Necula, „Deschizi cartea şi aştepţi să-ţi vorbească Dur de la Amvonul filosofiei”, Tibuna (Sibiu), nr. 8023, 26 oct. 2017; Sorana Maier Biţu, „Ion Dur: M-aş supăra să mă numească cineva de la cap la coadă oltean. Sunt un înfiat al Ardealului”, Tribuna (Sibiu), nr. 8031, 7 nov. 2017; Adrian Dinu Rachieru, „Cioran, aşa cum a fost”, Contemporanul, nr. 1 (790), ianuarie 2018; Pr. Constantin Necula, „«Critica judecăţii de gust» a lui Ion Dur – O carte-bucurie. Remontarea axiologică a gustului rafinat al Filosofiei, Literaturii şi Comunicării”, Tribuna (Sibiu), nr. 8075, 16 ianuarie 2018; Andrei Ileni, „Un zorbagiu balcanic, între perfectul simplu şi perfectul (des)compus, Tribuna (Sibiu), nr. 8094, 13 februarie 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *